Waarom culturele sensitiviteit?

Waarom zou u aandacht besteden aan culturele sensitiviteit van docenten?

De toenemende culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving raakt ook het hoger onderwijs. De studenten van nu functioneren straks in een multiculturele samenleving en de studentenpopulatie is diverser geworden. Deze ontwikkeling verlangt dat het hoger onderwijs hierin meegroeit. Ons uitgangspunt is dat een cultureel diverse leeromgeving een uitdaging is voor en kansen biedt aan zowel individuele studenten en docenten als aan universiteiten en hogescholen.

Voorbereiding op een diverse samenleving

Het hoger onderwijs staat voor de taak studenten op te leiden voor beroepsmatig functioneren in een multiculturele samenleving. Studenten moeten leren omgaan met cliënten en collega’s met uiteenlopende culturele achtergronden en met maatschappelijke, beroepsmatige en wetenschappelijke vraagstukken op het terrein van multicultureel samenleven. Een cultureel diverse studentenpopulatie biedt goede mogelijkheden om daarmee te oefenen. Hierbij vervullen docenten en studiebegeleiders een belangrijke (voorbeeld)rol. Zij dienen goed toegerust te zijn voor die taak.

Stimuleren van allochtoon talent

Steeds meer studenten met een niet-westers allochtone achtergrond studeren aan HBO of universiteit. Velen weten uitstekend hun weg te vinden. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat, gemiddeld genomen, het studiesucces van allochtone studenten lager ligt dan van autochtone studenten. Het blijkt dat de leeromgeving die een opleiding aan studenten biedt, hier invloed op heeft. Allochtone studenten zijn voor hun leerprestaties sterker aangewezen op goed onderwijs dan autochtone studenten. De verschillen in studiesucces worden kleiner als het leren van studenten intensief begeleid wordt door docenten, het onderwijs draait om het leren van studenten, het onderwijs kleinschalig georganiseerd wordt en de sociale – en academische binding gestimuleerd wordt. Met name studenten die als eerste in hun familie gaan studeren, zijn gebaat bij sociale en academische binding. Om een dergelijke leeromgeving te kunnen creëren heeft een docent culturele sensitiviteit nodig.

Binnen het project hebben we interviews afgenomen met studenten en docenten en literatuurstudie uitgevoerd. In het ms word logo verslag hiervan kunt u verder lezen over:

  1. de kenmerken van een leeromgeving waarin (eerste generatie) allochtone studenten zo goed mogelijk presteren;
  2. welke docentcompetenties belangrijk zijn voor het verzorgen van onderwijs en het geven van studiebegeleiding aan allochtone studenten;

Over de rol van video bij docenttraining is ook ms word logo vooronderzoek gedaan. Zie het document Werken met video bij Werken met de videocasussen.